מחיר: אזל במלאי
מסת"ב: 978-965-7086-57-5:ISBN
על המחבר
הרב ד"ר תמיר גרנות
הוא בוגר ישיבת הר עציון, ואת עבודת הדוקטורט שלו כתב על תקומת החסידות לאחר השואה. תמיר גרנות מרצה במכללת הרצוג שבגוש עציון, ועומד בראש בית המדרש לתורה ולחיים בגולן, ולאחרונה מונה לראש ישיבת אמי"ת אורות שאול בכפר בתיה.
אמונה ואדם לנוכח השואה - הגות שואה
כרך א
תמיר גרנות
621 עמודים | תשע"ג | 2013 | גודל 14x21 ס"מ |
כריכה קשה
מסע ייחודי ומרגש אל המפגש העדין והמורכב שבין עולם האמונה לבין מוראות השואה. הכרך הראשון מוקדש...
קראו עוד
ספרי הסדרה: אמונה ואדם לנוכח השואה
כרך א'
פתח דבר 9
מבוא 23
שער ההסבר – היבטים תאולוגיים
משא חלמנו – אל מול 'החלל הפנוי' 31
פרק ראשון: השואה בהיסטוריה 33
השואה – המשך הגלות או מאורע ייחודי 33
גישות שונות להבנת הנאציזם והשואה 39
פרק שני: השואה כעונש – ההגות החרדית ותורת הגמול 47
הכל כתוב בתורה – ר' אלחנן וסרמן 47
חטא הכפירה וההתבוללות במשנת ר' אהרל'ה רוט 63
שואה וציונות – משנת ר' יואל מסאטמר 67
ביקורת והגנה על השקפת הגמול החרדית 82
פרק שלישי: אמונה – ללא הצדקה וללא הסבר 95
הרב מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש –
אין להאשים את קדושי השואה בחטא 97
הרב יהודה עמיטל – דיאלקטיקה של אמונה ותהייה 103
להאמין מתוך הקושיה – 'החלל הפנוי' 114
פרק רביעי: לנוכח הרוע 143
משא אושוויץ 143 לקרוא מחדש את איוב אחרי אושוויץ –
בעקבות פרופ' אנדרה נהר 146
שורשיה התרבותיים של האידאולוגיה הנאצית 153
השואה כשיא הרוע 164
המטפיזיקה של הרע בקבלה 175
'סוד הנחש' – מטפיזיקה וסטרא אחרא
בדרשות האדמו"ר מקלויזנבורג 214
שער המשמעות – האמונה והניסיון הדתי
פרק חמישי: התגלות ו'הסתר פנים' –
השואה בכתבי אדמו"רים 225
החיים הדתיים כ'הסתר פנים' – במקרא ובחז"ל 225
'הסתר פנים' במשנת אבות החסידות 236
"זאת לא יכולנו לקבל" – הרב ברוך יהושע רבינוביץ
על 'הסתר פנים' 242
"לית אתר פנוי מיניה" גם באושוויץ –
דרשות האדמו"ר מקלויזנבורג 247
הסתר הפנים הסובייקטיבי, תפילה ובכיו של האל
בדרשותיו של האדמו"ר מפיסצנה 252
"ההרוגה עליך" – תכלית הסבל במשנת
האדמו"ר מסלונים 287
תכלית הסבל בהיסטוריה בעקבות רמח"ל 297
פרק שישי: 'הסתר פנים' ואחריות האדם 304
הרב פרופ' אליעזר ברקוביץ: "אתם עדיי ואני אל" 304 עמנואל לוינס: על אמונה וגילוי אלוהים באדם 324
עמנואל לוינס: על ה'היות' ועל ה'אחרות' בעקבות השואה 337
קצטניק: אושוויץ – ממעשה שטן למעשה אדם 342
פרק שביעי: קידוש השם 359
הרב אליהו אליעזר דסלר: קידוש השם בכוונת הלב 359
האדמו"ר מסלונים: קידוש השם קולקטיבי 365
הרב יצחק ניסנבוים: קידוש החיים במקום קידוש השם 372
הרב מנחם זמבה – המרד כקידוש השם 378
אמיל פקנהיים: ההתנגדות לנאצים כקידוש השם 380
פרק שמיני: ההשגחה 384
הרב ישראל זאב גוסטמן: ההצלה – נס או גזרה 386
הרב חיים אפרים זייצ'יק: הודאה על ההצלה 389
האדמו"ר מקלויזנבורג: אמונה בהשגחה, ישועת ה'
ומשמעות ההצלה 393
שלושה סיפורים על השגחה: בצומת הדרכים 403
שער הלקח – התקומה והעם
פרק תשיעי: השקפת עולם במשבר – האידאולוגיה החרדית 409
הרב אליהו אליעזר דסלר: סמכות חכמים
ואידאולוגיה שמרנית בעקבות השואה 409
מעשה או אמונה? הפולמוס בין הרב יששכר שלמה
טייכטאל לרבי מבעלז 422
הפיכת לב ציונית – הרב יששכר שלמה טייכטאל 433
פרק עשירי: משואה למדינה בהגות הציונית-דתית 447
הרצי"ה קוק – 'הניתוח האלוהי' – שואה למען גאולה 447
בעקבות הראי"ה קוק: על ההכרח התאולוגי
להסביר את השואה 458
שבתי בן דב: מגילת עיכול הזוועה 472
הרב יהודה עמיטל: תיקון אך ללא הצדקה 480
הגרי"ד סולובייצ'יק: מן ההלכה אל ההיסטוריה 485
אמיל פקנהיים: ליהודים אסור להנחיל ניצחונות להיטלר
אחרי מותו 501
פרק אחד עשר: השואה והמדינה בהגות החרדית:
זיקות מורכבות 506
האדמו"ר מקלויזנבורג: דיאלקטיקה ציונית-חרדית 507
הרב אליהו אליעזר דסלר: המדינה הוקמה למרות הציונות 530
האדמו"ר מסלונים: המדינה כמצע לשיקום
עולם התורה והחסידות 534
פרק שנים עשר: זהות יהודית, אחדות והיחס ל'אחר'
בהגות החסידית לאחר השואה 536
יחסה של החסידות 'לאחר' עד לשואה 536
מעמד הכפירה בעידן של 'הסתר פנים' –
האדמו"ר מקלויזנבורג 539
המחלוקת והאחדות במשנת הרב רבינוביץ 553
שער הזיכרון
פרק שלושה עשר: הזיכרון כחובה וכערך 559
המשמעות הדתית והלאומית של הזיכרון 559
הרב אפרים אשרי: "לא תשכח" –
זיכרון השואה ומחיית עמלק 563
הרב יעקב אביגדור: אמונה, משמעות ואדישות 571
הרב יום טוב הלוי שוורץ: הזיכרון – אבלות ולקח מוסרי 575
פרק ארבעה עשר: זיכרון השואה: בין שתיקה להנצחה 585
החזון אי"ש נגד יום זיכרון לשואה 585
האדמו"ר מסלונים: "והמשכיל בעת ההיא ידום" –
שתיקה לנוכח השואה 587
הרב אליהו אליעזר דסלר: "להציל את רוחם" –
החזרת עטרה ליושנה 598
רשימת הקיצורים וביבליוגרפיה 601

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.