מחיר: 75
מסת"ב: 9789657086513:ISBN
על המחבר
ד"ר רחל רייך
למדה תנ"ך והיסטוריה באוניברסיטת בר אילן וכיום היא מרצה במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן ובמדרשת הבנות בקיבוץ עין הנצי"ב. פרסמה שורה של מאמרים בנושאים מקראיים וספרה הראשון, האשה אשר נתתה עמדי ־ נשים כעילה לסכסוך ולמלחמה במקרא, יצא לאור בשנת תשס"ו
ביודעין ובלא יודעין
על ידיעה ואי-ידיעה בסיפור המקראי
רחל רייך
324 עמודים | תשע"א | 2011 | גודל 14x22 ס"מ |
כריכה קשה
הידיעה ואי-הידיעה הם מן הנושאים המרתקים והחשובים בחקר הסיפור המקראי. המספר המקראי, היודע כול, אינו משתף את קוראיו בידיעת כול זו. שתיקתו...
קראו עוד
מבוא 9
חלק ראשון: הגיבור פועל מתוך אי-ידיעה
פתיחה: הטרגדיה שבידיעה ובאי-ידיעה 17
פרק ראשון: אברהם מכניס אורחים – הידע אברהם את זהותם? 20
פרק שני: לוט ובנותיו – ידיעה כחוויה מינית 27
פרק שלישי: גנבת התרפים בידי רחל – ויעקב לא ידע 31
פרק רביעי: יעקב במעבר יבוק 36
פרק חמישי: יהודה ותמר – הבטחה שהופרה 41
פרק שישי: יוסף ואחיו – הכרה והתנכרות 45
פרק שביעי: משה בסנה – ראייה וידיעה 50
פרק שמיני: ומשה לא ידע כי קרן עור פניו – גדולה וענווה 55
פרק תשיעי: התגלות מלאך ה' ליהושע 59
פרק עשירי: גדעון ומלאך ה' 62
פרק אחד עשר: מנוח ואשתו 66
פרק שנים עשר: מחזור סיפורי שמשון 69
פרק שלושה עשר: הנער שמואל לומד לדעת את ה' 72
פרק ארבעה עשר: שמואל הנביא לומד לדעת שאין הוא יודע 74
פרק חמישה עשר: חפותו של דוד ברצח אבנר 79
פרק שישה עשר: אלישע אינו יודע – השונמית יודעת 84
פרק שבעה עשר: אלישע ונס הנזיד – בני הנביאים אינם יודעים 87
פרק שמונה עשר: יסודות קומיים של ידיעה ואי-ידיעה
במגילת אסתר 92
סיכום 97
חלק שני: הצהרת ידיעה או אי-ידיעה מפי אחת הדמויות
פתיחה 101
פרק תשעה עשר: בגן העדן – ההכרעה לבחור בדעת 102
פרק עשרים: קין והבל – הכחשת הידיעה 106
פרק עשרים ואחד: אבימלך מלך גרר 113
פרק עשרים ושניים: אי-ידיעה של אלוהים? 116
פרק עשרים ושלושה: יצחק אינו יודע יום מותו 120
פרק עשרים וארבעה: יעקב וחלום הסולם 123
פרק עשרים וחמישה: פרעה אינו יודע את ה' 126
פרק עשרים ושישה: עגל הזהב – בני ישראל אינם יודעים
מה היה למשה 128
פרק עשרים ושבעה: בלעם נאלץ להודות שאינו יודע 131
פרק עשרים ושמונה: רחב משימה עצמה כאינה יודעת 134
פרק עשרים ותשעה: נבל הכרמלי אינו יודע ואביגיל אינה מגדת 137
פרק שלושים: מבוכת אחימעץ – טענה לאי-ידיעה 140
חלק שלישי: ידע או לא ידע?
פתיחה 147
פרק שלושים ואחד: הידע יצחק שהוא מובל לעקדה? 149
פרק שלושים ושניים: הידעה רבקה מיהו החתן המיועד לה? 157
פרק שלושים ושלושה: הידע פוטיפר שאשתו משקרת? 166
פרק שלושים וארבעה: הידע יוסף שאביו חשבו
למי שטרוף טורף? 178
פרק שלושים וחמישה: הידע יעקב, בסוף חייו,
את סיפור מכירת יוסף? 186
פרק שלושים ושישה: הידע פרעה שמשה הוא מבני ישראל? 192
פרק שלושים ושבעה: הידע שמשון שייעודו הוא מושיע? 197
פרק שלושים ושמונה: הידע בֹּעז מי היא הנערה
המלקטת בשדהו? 206
פרק שלושים ותשעה: הידעו השואבות כי שאול הוא האיש
לו מחכה שמואל? 211
פרק ארבעים: הידע שמואל מדוע מאס ה' בשאול? 215
פרק ארבעים ואחד: הידע שאול בן מי זה הנער? 225
פרק ארבעים ושניים: הידעה בעלת האוב את זהות האורח? 233
פרק ארבעים ושלושה: האם האמין דוד לסיפור הנער העמלקי? 248
פרק ארבעים וארבעה: הידע אוריה החתי על מעשה אשתו? 256
פרק ארבעים וחמישה: הידע אוריה את תוכן המכתב
שמסר לו המלך? 262
פרק ארבעים ושישה: הידעה בת שבע מהי מטרתו של אדוניה? 267
פרק ארבעים ושבעה: הידע אחאב אודות מעשה איזבל
בכרם נבות? 276
פרק ארבעים ושמונה: הידע אליהו שאלישע יודע
על הסתלקותו הקרובה? 279
פרק ארבעים ותשעה: הידע ירמיהו אם אמת דיבר חנניה בן עזור? 286
סיכום 293
קיצורים וביבליוגרפיה 295
מפתח המקורות 307

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.