מחיר: אזל זמנית
מסת"ב: 978-965-7086-44-5:ISBN
על המחבר
הרב מרדכי ברויאר
(תרפ"א - תשס"ז), חתן פרס ישראל לספרות תורנית (תשנ"ט), ההדיר את נוסח המקרא, ופיתח את 'שיטת הבחינות' לפרשנות התורה תוך התמודדות דתית עם ביקורת המקרא. לימד תנ"ך במספר מוסדות חינוכיים, ובהם בישיבת הר עציון שבאלון שבות למן היווסדה.
פרקי מקראות
מרדכי ברויאר
תשס"ט | 1999 | גודל 17x24 ס"מ |
כריכה קשה
הספר עוסק בפרשיות שונות בספרים שמות, ויקרא ובמדבר - שהמחבר מפרש אותן על פי שיטתו המיוחדת - 'שיטת הבחינות'. בין השאר...
קראו עוד
מבוא: יישוב המקרא על פי פשוטו ................................................. 7
שאמר" ומקורה בתורה .............................. 17 : תפילת "ברו
פרק ראשו
פרק שני: נס נסתר ונס גלוי ................................................................. 25
המנהיגות של משה ................................................... 28 פרק שלישי: מבח
......................................... 34 למצרי פרק רביעי: שובו של משה ממדיי
פרק חמישי: מילת בנו של משה ............................................................... 44
פרק שישי: חג הפסח................................................................................. 51
פרק שביעי: שה לבית אבות ..................................................................... 94
בהלכה ............................................ 107 פרק שמיני: מצוות השבתת חמ
פרק תשיעי: ההגדה של פסח................................................................... 121
........................ 142 מפי הגבורה שמענו פרק עשירי: אנכי ולא יהיה ל
פרק אחד עשר: אמה עברייה ושפחה חרופה............................................. 158
......................................................................... 177 תחת עי עשר: עי פרק שני
בית המקדש.................................................. 182 פרק שלושה עשר: מצוות בניי
פיגול ונותר במקרא ובהלכה...................................... 192 פרק ארבעה עשר: די
הרע................................ 200 פרק חמישה עשר: משמעות איסור רכילות ולשו
פרק שישה עשר: קצירת העומר בשבת ......................................................... 203
פרק שבעה עשר: חג השבועות........................................................................ 207
.................................................... 223 פרק שמונה עשר: המצוות התלויות באר
פרק תשעה עשר: פרשת סוטה......................................................................... 229
: קברות התאווה ................................................................... 244 פרק עשרי
............................................................... 263 ואהר ואחד: חטא מרי פרק עשרי
................................................ 279 הכיפורי : סדר עבודת יו ושניי פרק עשרי
........................... 317 הכיפורי ושלושה: מזבח הקטורת בעבודת יו פרק עשרי
השתחוויה....................................... 326 וארבעה: כניסה להיכל לצור פרק עשרי
וחמישה: תפילת "ויאתיו" .................................................................. 333 פרק עשרי
ושישה: נר חנוכה והבדלה ............................................................... 338 פרק עשרי
ושבעה: מצוַת תלמוד תורה............................................................. 348 פרק עשרי
.............................................................................................................. 359

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.