מחיר: 118 ש"ח
מסת"ב: 978-965-7086-53-7:ISBN
תא שמע א
מחקרים במדעי היהדות לזכרו של ישראל מ' תא-שמע
עורך: אברהם (רמי) ריינר
910 עמודים | תשעב | 2011 | גודל 17x24 ס"מ |
כריכה קשה
קראו עוד
כרך א'
משה אידל ר' נחמיה בן שלמה הנביא על מגן דוד והשם טפטפיה:
ממגיה יהודית, לקבלה מעשית, ולקבלה עיונית
1
אורי ארליך עיון נוסף במוצאה ובתפוצתה של פסקת 'ובכן תן
פחדך' בתפילות הימים הנוראים
77
אלישבע באומגרטן "ויפה הן עושות": מבט חדש על מנהג נשים שלא
להיכנס לבית הכנסת בימי נידותן באשכנז בימי
הביניים
85
יעקב בלידשטיין מהבית לבית הכנסת – מחידושי בית הכנסת הבתר
תלמודי
105
ירחמיאל ברודי תשלום פירוש השאילתות של ר' יוחנן בר' ראובן
מאוכרידא
135
עמוס גאולה דרשה ופיוט במנחת השבת בבית הכנסת בביזנטיון 171
נספח: שבעתא למנחה 'קומי אורי' 188
יהודא גלינסקי גישות שונות לתופעת מופתי הקדושים הנוצרים
בספרות הרבנית של ימי הביניים
195
אברהם גרוסמן "בשעת המכנסין פזר" – לתודעת השליחות של רש"י 221
יעקב גרטנר חגיגת בר המצווה: הרקע להתהוות המנהג 235
אברהם דוד ר' יצחק אייזק טירנא וחיבורו הפולמוסי תשובת
המינים – בירורים ראשונים
257
נספח 268
עדן הכהן לתולדות התהוותה של הקדושתא הארץ ישראלית
הקדומה
281
נספח 314
משה הלברטל אינטימיות ופרוטוקול 319
יוסף הקר שתי רשימות ספרים של בנקאים ומלווים יהודים
מפיימונט במפנה המאה הי"ז
345
יצחק (אריק) זימר כיסוי ראש לנשות ישראל: תכונותיו וגלגולי תולדותיו 391
משה חלמיש "ויברך דוד" – 'ברכה' וגלגוליה 425
שלם יהלום לשאלת מקומן של השגות הראב"ד בספרות
הראשונים
443
כרך ב'
יהונתן יעקבס לבירור היקף היכרותו של רשב"ם עם מדרש לקח
טוב
475
מנחם כהנא לשאלת ייחודה של המכילתא דרשב"י בחלקיה
ההלכתיים
501
שניאור ז' ליימן מקורותיו הרבניים של האלפבית הלטיני: עקבותיה
של אגדה ימי-ביניימית אבודה
525
י' צבי לנגרמן איגרתו של הרמב"ם לר' חסדאי: עד חדש לנוסח
והגיגים נוספים על ייחוסו לרמב"ם
533
חננאל מאק דרכי הקישור בין חלקיו של ספר משנה תורה לרמב"ם 541
דב ספטימוס "נברך (ל)אלהינו": טהרנות לשונית והיסטוריה הלכתית 565
שמחה עמנואל השלמות לתשובות מהר"ם מרוטנבורג, דפוס קרימונה 581
עוזיאל פוקס הגהותיו של רב האיי גאון בתלמוד: עיון בפירושו
לברכות נט ע"ב – ס ע"א ובמקורות נוספים
601
עזרא פליישר (ז"ל) לנוסחי התפילה בימות החג כמנהג ארץ ישראל 627
גד פרוידנטל גורמים ומניעים בהיווצרות תנועת התרגומים בלוניל
במאה הי"ב: יהודה בן שאול אבן תיבון ופטרוניו
ר' משולם ב"ר יעקב ור' אשר ב"ר משולם
649
נספח: איגרת ר"י אבן תיבון אל ר' אשר ב"ר משולם
מלוניל
667
אפרים קנרפוגל האמנם היו בעלי התוספות מגשימים? 671
אלחנן ריינר "אין צריך שום יהודי ללמוד דבר רק התלמוד לבדו"
על לימוד ותוכני לימוד באשכנז בימי הספר הראשונים
705
אברהם (רמי) ריינר ה¥גר: האמנם אחיך הוא? לשאלת מעמד הגרים בקהילות
אשכנז וצרפת במאות הי"א-הי"ג
747
בנימין ריצ'לר כתבי היד של תוספות על התלמוד 771
סדר זרעים / 774 סדר מועד / 778 סדר נשים / 797
סדר נזיקין / 815 סדר קדשים / 834 סדר טהרות / 840
קיצורים / 842 רשימת כתבי היד / 844
יעקב שמואל שפיגל רבי יהודה רוזניס ויצירתו 855
פנחס רוט (ערך) פרופסור ישראל משה תא-שמע – רשימה ביבליוגרפית 88

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.