מחיר: 95 ש"ח
מסת"ב: 978-965-7086-55-1 :ISBN
על המחבר
פרופ’ יוחנן סילמן ז״ל (תרצ״ב-תשע״ב)
שימש עשרות שנים כפרופסור במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן ואף עמד בראשה. פרסם מאמרים רבים בנושאי פילוסופיה בכלל ופילוסופיה של ההלכה בפרט. ספריו הקודמים: בין פילוסוף לנביא – התפתחות הגותו של ר’ יהודה הלוי בספר הכוזרי (תשמ״ה), קול גדול ולא יסף – תורת ישראל בין שלמות להשתלמות (תשנ״ט). בימיו האחרונים עסק פרופ’ סילמן ז״ל בהגהותיו האחרונות של ספר זה, אך לא זכה לברך על המוגמר. בראשו של הספר נוספה סקירה על תולדות חייו והגותו מאת פרופ’ דב שוורץ.
בין "ללכת בדרכיו" ו"לשמוע בקולו"
הוראות הלכתיות - כהנחיות או כציוויים
יוחנן סילמן
480 עמודים | תשע"ב | 2011 | גודל 14x21 ס"מ |
כריכה קשה
בספרות הרבנית לדורותיה ניתן למצוא שתי גישות בסיסיות באשר למהותן ולמקור תוקפן של מצוות התורה. גישה אחת רואה את המצוות כהנחיות...
קראו עוד
מחשבת ההלכה – מפנומנולוגיה לאסתטיקה:
על מפעלו המחקרי של פרופ' יוחנן סילמן – דב שוורץ ..... 11
פתח דבר ..................................................................... 23
מבוא כללי:
המערך השיטתי........................................................... 27
א.. הגישה ההנחייתית והגישה הציוויית..................................... 27
ב.. דימויי האל כרופא וכמלך ...................................................... 33
ג.. היחסים השיטתיים בין ארבעת המוקדים ............................. 38
ד.. בין הפרדיגמות התקנית והסמכותית
. והפרדיגמות הנומינליסטית והראליסטית ............................. 40
ה.. בין הפרדיגמות התקנית והסמכותית
. והפרדיגמות השלמותית וההשתלמותית.............................. 43
ו.. דפוסי החשיבה ופסקי הלכה – הערות מתודולוגיות ........... 45
ז.. סדר הדיון .............................................................................. 46
שער ראשון
בין כוונה, רצון ועשייה
פרק ראשון:
בין טעמי מצוות ומקור תוקפן ..................................... 51
א.. חוקים ומשפטים.................................................................... 51
ב.. חוקת פרה אדומה ................................................................. 58
ג.. טעמי מצוַות שילוח הקן........................................................ 61
ד.. המחלוקת על דרישת טעמי המצוות .................................... 65
פרק שני:
מוטיבציה ומצוות ........................................................ 67
א.. הכוונה – הגדרתה וערכה...................................................... 67
1. המודעות הסובייקטיבית למשמעות ההלכתית | 2. תוכן המוטיבציה |
3. האם המוטיבציות מתנגשות זו בזו?
ב.. המוטיבציות וידיעת טעמי המצוות....................................... 72
ג.. מצוות צריכות כוונה או אינן צריכות כוונה ........................... 73
1. בהלכה הקדומה | 2. במקורות התנאיים | 3. באספקלריה אמוראית |
4. באספקלריה בתר־תלמודית | 5. דעת הרמב"ם | 6. דעותיהם של רבנו
בחיי אבן פקודה ור"ן
ד.. המקיים מצוות בעל כורחו .................................................... 92
סיכום.......................................................................................... 94
פרק שלישי:
מוטיבציה והרהור שאינם מתממשים במעשה .............. 95
א.. הבחנות יסוד.......................................................................... 95
ב.. בין מחשבה לעשייה .............................................................. 98
ג.. הרהורי עברה......................................................................... 105
סיכום.......................................................................................... 108
פרק רביעי:
בין מצווה לשכרה ובין עברה לעונשה........................... 110
א.. התגמול התפקודי והשילומי.................................................. 110
ב.. הגמול והמוטיבציה הנאותה.................................................. 118
ג.. המאמצים, ערך המצוות וגמולן............................................. 122
1. "לפום צערא אגרא" | 2. דירוג מצוות ועברות | 3. הקניית שכר מצווה
לזולת | 4. פיצוי או קנס עבור חטיפת מצוות
סיכום.......................................................................................... 134
פרק חמישי:
החזרה בתשובה ........................................................... 135
א.. תיקון או ניתוק ...................................................................... 135
ב.. הערכת המעמד היחסי של צדיק ושל בעל תשובה............... 141
פרק שישי:
בחירה חופשית, שגגה ואונס........................................ 150
א.. בחירה וכפייה בקבלת התורה ............................................... 153
ב.. חופש הבחירה והמצב האידאלי............................................ 157
ג.. קיום מצוות או הפרתן מחמת אונס ...................................... 160
ד.. ביטול מצווה מחמת אונס ..................................................... 166
ה.. כפרה ווידוי על חטאים שנעשו מאונס.................................. 168
ו.. החוטא בשוגג, במזיד או באונס ............................................ 171
סיכום.......................................................................................... 178
פרק שביעי:
מעמד האדם ביקום...................................................... 180
א.. ערך האדם וייעודו ................................................................. 180
ב.. מעמדו היחסי של האדם נוכח המלאכים.............................. 182
פרק שמיני:
הפסיקה ההלכתית וגבולות סמכותה............................ 185
א.. הפסיקה כהצהרתית מול הפסיקה כמכוננת.......................... 185
ב.. מעמדם של פסקי הלכה מוטעים ......................................... 188
שער שני
מי שאינו מצוּוֶה
פרק תשיעי:
משמעותן של מצוות לגבי הלא־מצוּוים ....................... 201
א.. גדול המצוּוֶה ועושה ממי שאינו מצוּוֶה ועושה..................... 202
ב.. כל מי שהוא פטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט...................... 207
ג.. האל נוכח מצוותיו ................................................................. 212
פרק עשירי:
זיקת נשים למצוות עשה שהזמן גרמן .......................... 218
א.. מצוות רשות לאור הגישה ההנחייתית ................................. 218
ב.. מצוות רשות לאור הגישה הציוויית ...................................... 223
ג.. ברכות נשים על קיום מצוות עשה שהזמן גרמן ................... 224
פרק אחד עשר:
זיקתם של חרש, שוטה, קטן ומת למצוות ................... 227
א.. מעמדו החוקי של הקטן בהלכה הקדומה ובהלכה התנאית ... 231
ב.. חרש, שוטה וקטן בתלמוד ובמפרשיו ................................... 239
ג.. הפרת איסורי התורה על ידי חרש, שוטה וקטן..................... 242
ד.. חלב מינקת נכרייה ................................................................ 246
ה.. הפרשת קטן מעברות ............................................................ 248
ו.. מניעת שוטה מאכילת מאכלות אסורים ............................... 255
ז.. הכפרה על חטאי חרש, שוטה וקטן ...................................... 257
ח.. המתת קטנים – עיר הנידחת, עכן ובן סורר ומורה................ 259
ט.. "במתים חפשי..." .................................................................. 266
פרק שנים עשר:
בני נח והאבות נוכח קביעות הלכתיות ......................... 269
א.. קיום מצוות על ידי בני נח...................................................... 271
ב.. קיום המצוות על ידי האבות ................................................. 276
שער שלישי
יצורים לא אנושיים
פרק שלושה עשר:
גזרי דינם של בעלי חיים הנוטים מדרך הישר ............... 285
א.. גזר דין מוות לבעלי חיים ...................................................... 288
ב.. מחיית כל בשר במבול .......................................................... 292
1. במקרא | 2. במקורות חז"ל | 3. בפרשנות ימי הביניים
פרק ארבעה עשר:
גזרי דינם של בעלי חיים הפוגעים בחיי אדם ................ 304
א.. "מיד כל חיה אדרשנו"........................................................... 304
ב.. שור הנסקל ........................................................................... 308
1. מדרשי ההלכה | 2. פרשנות ימי הביניים | 3. נוהלי שיפוטם של בעלי
חיים | 4. שור המדבר
פרק חמישה עשר:
שמירת תקינותם של בעלי חיים בהלכה....................... 319
א.. כלאי בהמה ובני נח................................................................ 319
ב.. שביתת בהמות בשבת וזמנה................................................. 324
פרק שישה עשר:
פגיעה בבעלי חיים – ההיתרים ומגבלותיהם ................ 329
א.. צער בעלי חיים ...................................................................... 329
1. מקור האיסור במקורות התנאיים | 2. מקור האיסור וגבולותיו לפי
חכמי ימי הביניים
ב.. הריגת בעלי חיים – היתרים ומגבלות.................................... 340
ג.. ההגנה ההלכתית על יחסי ההורות של בעלי חיים ............... 356
1. איסור בישול גדי בחלב אמו | 2. איסור 'אותו ואת בנו' | 3. מצוַות
שילוח הקן
סיכום.......................................................................................... 361
פרק שבעה עשר:
פגיעה בצמחים ובדוממים ............................................ 364
א.. דינם של צמחים ודוממים ה'מחטיאים' בני אדם................... 364
ב.. חטאי האדמה........................................................................ 367
ג.. 'בל תשחית' ........................................................................... 368
1. היקף תחולת האיסור | 2. טעם האיסור: "כי האדם עץ השדה"
נספח:
הפרדיגמה הראליסטית והפרדיגמה הנומינליסטית....... 375
א.. משמעויות הקדושה והטומאה.............................................. 376
ב.. ממשות ומופשטות בתחולת דינים........................................ 381
1. דברים שאין בהם ממש ושאינם בעולם | 2. עקרון הבלעדיות בהחלת
צורות | 3. נוהלי החלת הצורות
ג.. משמעויות ההשתייכויות הדתיות והמשפחתיות.................. 392
1. בין גוי ליהודי – בין מה שלפני ההתגיירות ובין מה שלאחריה |
2. תפקודם של הליכי ההמרה
ד.. הכרעות הלכתיות ומנהגו של עולם....................................... 405
רשימת המהדורות המשמשות בחיבור ......................... 413
רשימת הקיצורים וביבליוגרפיה ................................... 432
מפתח המקורות .......................................................... 455

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.