מחיר: 70 ש"ח
מסת"ב: 965-978-7086-61-1:ISBN
על המחבר
שלום רוזנברג
, פרופ' לפילוסופיה ולמחשבת ישראל באוניברסיטה העברית ובמכללת הרצוג, עוסק במחשבת ישראל בראייה רב תחומית, המשלבת ספרות כללית, אגדות וסרטים ועוד. חיבר מספר ספרים ומאות מאמרים, בשפות שונות.
לא בשמים היא
תורה שבעל פה: מסורת וחידוש
שלום רוזנברג
127 עמודים | תשע"ה | 2005 | גודל 17x24 ס"מ |
כריכה קשה
הספר דן בשאלת היחס בין המסורת המחייבת שניתנה בסיני ובין כוח החידוש שניתן לחכמים. המחבר סוקר באופן שיטתי את הדעות השונות...
קראו עוד
חלק א: מסורת מול חידוש
הקדמה
פרק א: דגם השחזור
פרק ב: דגם החידוש המוחלט
פרק ג: דגם ההלכה הנסתרת
מקרא מגילה
הלכה ואגדה
סיכום השיטה בדברי אחרונים
פרק ד: חידוש הכתב כדגם אב
מחלוקת התנאים בדבר שינוי הכתב של התורה
דעות הראשונים והאחרונים
א. המסורת הסודית
ב. תורת השכחה
ג. החידוש ודרשת הכתוב
ד. החידוש המוחלט
בין שחזור לחידוש
פרק ה: דגם המישורים השונים — הסינתזה של הרמב"ם 00
הרבדים השונים שבתורה על פי שיטת הרמב"ם
שני סוגי מסורת
הדרשה וההלכה
מהותה של המחלוקת
הקטגוריות ההלכתיות על פי הרמב"ן
סמכות בית הדין
חכמה ונבואה — הזוהר
חידוש והתגלות מתמדת

חלק ב: דגמים של חידוש
הקדמה
פרק א: העמדה הלוגיצסטית
ר' יוסף אלבו
בין אמת לדעת הרוב
הפולמוס על העקרונות
עמדתו של הרמב"ם
פרק ב: העמדה הקונסטרוקטיביסטית
הר"ן
תנורו של עכנאי בגישה הקונסטרוקטיביסטית
בין לוגיציזם לקונסטרוקטיביזם
הר"ן והפילוסופיה של ההלכה
דעת ה'קצות'
מוסר וקונסטרוקטיביזם
פרק ג: העמדה האינטואיציוניסטית
האינטואיציוניזם הנבואי
רובדי החידוש
עמדתו של הגר"א
האינטואיציוניזם ההלכתי
האינטואיציוניזם והטעות בפסיקה
האינטואיציוניזם ופסיקת ההלכה
פרק ד: הסינתזה בין השיטות
מבוא
הפלורליזם
הסינתזה המיסטית
משמעותה של פסיקת ההלכה בסינתזה המיסטית
שיטת מוהר"ן
שיטת הנצי"ב
שיטת הראי"ה
הבבלי והירושלמי
ההלכה ותורת ההכרה
פרק ה: חידוש והתגלות מתמדת
הכתוב
החכם
'הגוי כֻּלּוֹ'
מעֵין אחרית דבר

קול קורא

מארכיון תבונות

חמץ ומצה עומדים בתורה פעמים רבות כצמד, זה לעומת זה. יש שהחמץ אסור והמצה היא חובה; יש שדווקא החמץ מחויב, והוא עיקרהּ של המצווה... ובתווך: יש אשר חמץ ומצה מעורבים, וחובה לאחוז בזה וגם מזה.

בשיתוף עם מקור ראשון

סדרת 'תוהו ובוהו' (בהפקת ערוץ 1) בהחלט יפה ומרתקת, ערוכה היטב ומושקעת מאד. אבל...

ENGLISH CORNER

Imagine that you are sitting in a movie theater, relaxed, waiting for the film to begin. The lights dim. The film begins.